ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗާ ބެހޭ ގޮތުން ގާސިމް ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް މޫސާ ރައްދު ދެއްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗާ ކުޅެފިނަމަ ބޭރު ދުނިޔެއިން ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ - ގާސިމް

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަރިހަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ވަދާއީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ކޯޓުތަކާ ކުޅޭނަމަ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ގާސިމް

މެންބަރުންގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ ގާސިމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އެއާޕޯޓު އޮތުމަކީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް: ގާސިމް

ފުލައިމީގެ ބޯޓަށް ލިބުނު ފަދަ އިންޒާރުތައް ތަކުރާރުވާނަމަ ޓުއަރިޒަމަށް ގެއްލުންވާނެ : ގާސިމް

ޓެކްސް އިތުރުވެ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުވުމުން ވިސްނަންޖެހޭ: ގާސިމް

އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާ މެދު ގާސިމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ - ގާސިމް