މިދިޔަ އަހަރު ގައުމަށް އައީ ކޮން ބަދަލެއްތޯ ވިސްނަންޖެހޭ: ގާސިމް

ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނީ ރައްޔިތުން ފަސާދައާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެގެން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނީ ރައްޔިތުން ފަސާދައާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވެގެން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ގައުމަށް އައީ ކޮން ބަދަލެއްތޯ ވިސްނަންޖެހޭ: ގާސިމް

މައުމޫން އާއި ގާސިމް އަށް ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ފަދަ އިސްލާހެއް ހުށައަޅައިފި

ގައުމެއްގެ ހަމަޖެހުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން: ގާސިމް

ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކުރެވިގެން: ގާސިމް

ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން ދެމި އޮންނާނީ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކޮށްގެން: ގާސިމް

ކޮންމެ ރައްޔިތަކާމެދުވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަމަލުކުރުމަކީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުވާނެ ކަމެއް - ގާސިމް

ޓީޗަރުން މޯޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި