ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް އިންތިހާބުކުރައްވައިފި

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ހޮވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި