ހިންމަފުށީ ކައުންސިލަރުގެ 17 މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށް އެ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ހުށަހަޅައިފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދިލު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

19 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯއްދެވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުސްތޮފާ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވައިފި

އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް: ގައްދޫ ޒާހިރު

13 މެމްބަރަކު ހުރިހާ ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެންމެ މަދުން ވަޑައިގަތީ މީދޫ ދާއިރާގެ ސިޔާމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާ މެންބަރުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅަކު ނެތުމަކީ އުނިކަމެއް ކަމަށް އަދާލަތުން ބުނެފި

ގައުމު މި ވަނީ، ދުސްތޫރީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް ގޮސް އެއީ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އޮތް ކަންތައްތައްތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

އިންތިހާބީ 77 ދާއިރާގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އެ ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމައިފި

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: ޝަހީމް