ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނީ ދޮންބިލެތް އަހްމަދު

ތިމަރަފުށި ޕްރައިމަރީގައި ތިން މީހުން ވާދަކުރާއިރު، ކާށީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ދޮންބިލެތަށް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓަށް ޝަރީފް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓަށް ވައްޑޭ ވާދަކުރައްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަނީ ޖާބިރު

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މުސްތޮފާ އާއި ޝަފީގު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ޕީޕީއެމުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިލާނަން: މުސްތަފާ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާނީ ޖާބިރު ކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި