ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީ އަށް 10 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔޫސުފް ނައީމު ވެސް ޑީއާރުޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކޮށްދޭން އިންޑިއާ އިން ހުށަހަޅައިފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން އިންޑިއާއިން ތަމްރީނު ކޮށްދެނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން އިންޑިއާ އެހީވަނީ

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގައުމީ އިއްތިހާދަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ޝާހިދުގެ ދާއިރާގެ ޑީއާރުޕީ ދެ ކައުންސިލަރަކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ދަރަނީގެ މައްސަލައިގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުވި

ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދަން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފި