ގއ. ވިލިނގިލީ ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ހުވާކުރުން ފަސް ކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ވޯޓު އެއްވަރުވި ފަސް ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ފޮށި ތިން ފަހަރު ގުނި އިރު ވެސް ތަފާތު ތިން ނަތީޖާއެއް!

ޑީއާރުޕީގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް އަތުން 1.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި މީހެއްގެ ނަން އިލެކްޝްންސް އިން ބާތިލްކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ވެލެޒިނީ ހުންނެވިހާ ދުވަހަކު ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލެއްވުން ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއެއްގައިހުރެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މުޖުތާޒުގެ ގަޔަށް ރީކޯ މޫސާ އަތްލެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ސުލޫކު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މުޖުތާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް: ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނުކުންނެވުމަށް އަންގަވައިފި