ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕީޕީއެމް އިން ހުޅުވާލައިފި

މާވަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ނިންމައިފި

ޕީޕީއެމް މާވަށު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީވެސް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްޑީޕީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އާރިފްއަށް

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަލީ އާރިފަށް ދީފި

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އެހެން މީހަކަށް ދީފި

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އެހެން މީހަކަށް ދީފި

އެމްޑީޕީން ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އެހެން މީހަކަށް ދީފި

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ހޯއްދެވުމަށް މަދަނީ އަބްދުﷲ އަދާލަތާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ބާތިލު ނުކުރަން ނިންމައިފި