އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާރީ ރަޝީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހަރަދުތަކާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ވ. އަތޮޅު ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ރާގިބު

ޕޭޕަރު ކޮޕީ ކުރި ގާޒީ ވ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް

ޕޭޕަރު ކޮޕީކޮށްގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންގި ގާޒީ އަށް ވ. ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަން ދޭން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޖުމުހޫރީ މާލަން ހުޅުވައިފި

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ސަލީމު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބާޠިލުކޮށް ޖާބިރަށް އަނެއްކާވެސް ޓިކެޓު ދީފި