މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ކޮކަޓޫ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ވިއްކަން ބައިންދާފައި އިންދާ ފެނިއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި މެދުވެރިވެދިނުމަށް އެދި، މެމްބަރު އަލީ އާރިފް އައިޕީޔޫ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި

މެމްބަރު އިސްމާއިލް އަބްދުލް ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ ކޮޅުވެއްޓި ނުލިބެނީސް ލިބުނު ކަމަށް ސޮއިކުރެއްވުމުން: ދައުލަތް

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީއާރުޕީ މެމްބަރު އޮފީހަށް ނުކުންނަވަނިކޮށް އެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އިއުލާންކޮށްފި

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީއާރުޕީ މެމްބަރު ވަކިކޮށްފި

ވައިކަރަދުއަށް ކަރަންޓްގެ ދިނުމަށް މިދަނީ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްގެ ބޭބެ އަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުކަން ދީފި

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީއާރުޕީ މެމްބަރު ވަކިކުރުމަށް އެލްޖީއޭގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި