ޒައީމު މައުމޫން: ޕާޓީގެ އެންމެން މަސައްކަތްކުރާނީ އެއް އަމާޒަކަށް

ކައުންސިލް އިންތިހާބު ޑީއާރުޕީ ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީން ލާޒިމް ކުރާ ކަމެއް: ޒައީމް މައުމޫން

ޑީއާރްޕީން ލޯކަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުންނާއި ގައުމީ ގޮތުން ލާޒިމްކަމެއް: މައުމޫން

ޒައީމް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ކ. ގުރައިދޫގައި

ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރައްވާ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް ނާޅާނެ ކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ރައީސަށް ރީކޯ ގޮވައިލައްވައިފި

ޑީއާރްޕީއަކީ އެއްބައިވަންތަ ޕާޓީއެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވާޖިބެއް: މައުމޫން

ޑީއާރްޕީގެ އެތެރޭގައި އަރައިރުންވާނަމަ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ފިނޑިވެ، ޑީއާރުޕީގެ ބާރު ކެނޑިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޒައީމް މައުމޫން ދެއްވައިފި

ޒައީމު މައުމޫން ވަލުދޮރާށިން ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ވަންނަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޑީއާރުޕީގެ ކެމްޕޭންގައި މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހާއްސަ ހަފުލާއެއް ބާއްވަނީ