ޒެޑް ޑީއާރުޕީގެ ހަރަކާތުގައި މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އިލެކްޝަނަކަށް ކުރިމަތިލައްވާކަށް ނޫން: ނިހާން

ޒައީމް ޑީއާރްޕީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހަރަކާތަކީ މައުމޫން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފައްޓަވާފައިވާ ކެމްޕޭނެއް: ޑީއާރްޕީ

ޒެޑް ޑީއާރުޕީ އަކީ މައުމޫން އަލުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއް: ޑީއާރުޕީ

ޑީއާރުޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ނުސީދާކޮށް ޒައީމު މައުމޫން ގޮވައިލައްވައިފި

ޖަލުގައި އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ: ތަހުގީގަށް މައުމޫން ހާޒިރުކުރަން ފުލުހުން ބޭނުންވާނަމަ ސަރުކާރުން އެ މަގުފަހިކޮށްދޭނެ: ޒުހައިރު

ޒެޑް ފެކްޝަންގެ ބަޔާން: އިސްތަފާ ހައްޔަރުކުރީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން

މައުމޫން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމް ގަޑުބަޑުކުރައްވަނީ: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

ޒައީމް މައުމޫން އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އޮންނެވި ކަމަށް ބުނެ ޔުމްނާގެ ފޯނު ނަމްބަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ދޮގު މެސެޖު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ޒެޑްފެކްޝަނުން ބުނެފި

މައުމޫން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނިޒާމު ގަޑުބަޑު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަކީ ހިޔާލުތަފާތުވާ ބަޔަކު ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް، އަޅުގަނޑެއް ނޫން: މައުމޫން