ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބިދޭސީ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާ މެދު ޑީއާރްޕީން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ: ޒައީމް މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2008: ކިތަންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއްވި ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާނެ ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ ސެޝަންގެ އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރައީސް މައުމޫން ރައްދު ދެއްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ޑީއާރުޕީގެ ޒައީމް މައުމޫން ހއ. ހދ. އަށް ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2008: އިދިކޮޅު މީހުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު ނެތް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2008: އާ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލާފައި ވަނީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ޕޮއިންޓްތަކުގެ މައްޗަށް: މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅެއްގެ ހަތް ރަށަކަށް ޒައީމް މައުމޫން ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި

އާ ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރުން: މިއަދަކީ ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ އަށް ތަމްސީލުވާ ވެރިކަމެއްގެ ސިއްކަ ޖެހޭ ދުވަސް: ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން އާ ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ޑީއާރްޕީގެ ގައުމީ ޖަލްސާ: ޕާޓީގެ ނާއިބު ޒައީމު ކަމަށް ހަމްދޫން ހަމީދު، އަންހެން ގޮފީގެ ނާއިބު ރައީސާ ކަމަށް ދުންޔާ މައުމޫން