ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ރައީސް މައުމޫން ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ބޭރުގެ އެހީތައް އަވަހަށް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫން ކްލިންޓަނަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ: ޑރ.ޝަހީދު

ރައީސް މައުމޫން އިންޑިޔާގެ ރައީސާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި