ދުންޔާ އާއި ޣައްސާން ފައުންޑޭޝަންގައި ހިމެނެނީ އާއިލީ ހައިސިއްޔަތުން: މައުމޫން

މައުމޫނު ފައުންޑޭޝަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އުފެއްދި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން އެއްކިބާވެގެންވާ، ޖަމާއަތެއް: ރައީސް މައުމޫން

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަން އިފުތިތާހު ކޮށްފި

ތިރީސް އަހަރު ރާއްޖެއަށް ގެނައި ތަރައްޤީގެ ރަން މެޑަލް ޖަހާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރައީސް މައުމޫން

ޕަޓީގެ ޒައީމްގެ މަގާމަކީ ސިޔާސީ މަގާމެއް ކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ފެނިގެންދާނެ: ރައީސް މައުމޫން

ޑީއާރްޕީގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް، ޕާޓީގެ ޒައީމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ރައީސް މައުމޫން

ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއި ސިޔާދަތަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ހަރުމުދާތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް މައުމޫން

އިސްލާމްދީނުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިނުވާ މައްސަލައަށް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުމެއް ނުވޭ: މައުމޫން

މިސްރުގެ ސަރުކާރުން ދިން ޚާއްސަ އެވޯޑަކީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ފަޚުރެއް: މައުމޫން

މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، މިސްރުގެ ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އެވޯޑެއް މިރޭ އަރުއްވާނެ