ހޯރަފުށީގައި ވަޅިން ދިން ހަމަލައަކުން ރައީސް މައުމޫނު ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި

މަގުޗާޓަކީ ލިޔެފައިވާ ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ނޫން! މީހުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ކޮށްފައިވާ ވައުދުތަކެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫނު

ރައީސް މައުމޫނު ކްލިންޓަނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ރިސޯޓު ރައީސް މައުމޫނު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި