އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއަށް މި ސަރުކާރުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވޭ: އުމަރު

ރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން ގައުުމެއް، އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާގެ އުނގަކަށް ނުވެއްޓޭނެ: އުމަރު

އައްޑޫއަށް ޕޮލިސް އެކެޑެމީ ބަދަލުކުރީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު މަދުކަމުން: އުމަރު

ޕޮލިސް އެކެޑެމީ އައްޑޫ އަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ އުމަރު: ޝާހިދު

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ނުވަންނާނެ: އުމަރު

ފްރީމާކެޓް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށް، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ފުޅާކުރާނަން: އުމަރު

ދިވެހީންނަށް އިސްކަންދޭ ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްސް ލުއިކޮށްދޭނަން: އުމަރު

އައްޑޫގެ 250 މީހުންނަށް އޮތް ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ބިރު ނައްތާލަން އުމަރު ގޮވާލައްވައިފި

އިންސާފު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކުރީ އުމަރު- ރިލްވާންގެ އާއިލާ

އިންސާފު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ދޮރެއް އުމަރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި: ރިލްވާންގެ އާއިލާ