ދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތި ކޮންމެ ވެރިއެއްގެ ނިމުން އައީ ވަރަށް ހިތިކޮށް: އުމަރު ނަސީރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ހިންގާ ހަރަކާތް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގާނަން: އުމަރު

ހަކުރާ މާލަމުގައި މާދަމާރޭ ބާއްވަން އޮތް ބައްދަލުވުން އެހެން ރެޔަކު ބާއްވަން ކެންސަލްކޮށްފިން: އުމަރު

މިނިސްޓްރީގެ މުހިއްމު ކަމަކަށް ބޭނުންވާތީ ހަކުރާ މާލަން އުމަރު ނަސީރަށް މާދަންރޭ ދޫނުކުރަން ނިންމައިފި

އަޅުގަނޑު ބާއްވަން އުޅޭ އިވެންޓަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ހުރަސްއަޅަމުން: އުމަރު

ސިފައިން ކަންބޮޑުވަނީ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ނޫން، ގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލެމުންދާތީ: އުމަރު ނަސީރު

ސިފައިން ކަންބޮޑުވަނީ މިނިވަންކަން ގެއްލޭތީ: އުމަރު

ޑރ ޖަމީލްގެ ކެންޕެއިންގައި ކުރީގެ ވަޒީރު އުމަރު ޒާހިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ކޮންމެ އަގެއް ދައްކައިގެން ވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނަން: އުމަރު

ކޮންމެ އަގެއް ދައްކައިގެން ވެސް އިންޑިއާ ސިފަައިން ރާއްޖެއިން ބާލާނަން: އުމަރު