އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: އައިއެމްއެފްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނެތް؟

އުމަރު ނަސީރު: ބަލިމަޑު ކަމުން ތަދު މަޑު ކަމަކަށް ދިއުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ

މިދުވަސްވަރު އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުން މަޑުޖައްސާލައި، ވިޔަފާރިތަކުން ނަގާ ޓެކްސްތަކަށް ލުޔެއް ދޭން ޖެހޭ: އުމަރު

އިބޫ ސޯލިހަށް މިކަމެއް ނުވާނެ، ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ ހަރުދަނާ ލީޑަރެއް: އުމަރު

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ހިނގަނީ ފިނި ހަނގުރާމައެއް، ކޯލިޝަން އޮތީ ނުތަނަވަސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން: އުމަރު

ޔާމީނަށް ދެން އިންތިހާބެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ: އުމަރު

މިނިވަން 50 ދެ ސަރުކާރުން ހޭވުމުން ވެސް ފެނުނީ، "ހުދު ވަލެއް" ދެން ވެސް ފެންނާނީ ހުދުވާ: އުމަރު ނަސީރު

މިނިވަން 50 ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތުތައް: ދެ ސަރުކާާރަށްވެސް ފެނުނީ ހަމަ ހުދު ވަލެއް: އުމަރު

ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިން ތިބީ "ނުތަނަވަސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން" - އުމަރު

އަޅުގަނޑު ގައިގައި ހިފޭތޯ ދެ ސަރުކާރުން ބެލި، ފެނުނީ ހުދު ވަލެއް: އުމަރު