އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފައިބާނެ, ޖެހޭނީ އެ މީހުންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބޯޓަށް އަރުވަން: އުމަރު

މި ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިއްޖެ: އުމަރު

ސްކޫލް ނިންމާފައި ނުކުންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ސިފައިން ގޭގައި ދޮޅު އަހަރު ހިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނެ: އުމަރު

މިސަރުކާރު އައިފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކޮންޓްރޯލް މުޅިން އެއްކޮށް ގެއްލިއްޖެ: އުމަރު ނަސީރު

އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ނުކުރާނަން – އުމަރު

އިންޑިޔާ ސިފައިން ނުފެންނަ ކެނޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ސޯލިހު އެކަނި: އުމަރު

އުތުރުގައި ޓްރާންސިޓް ބަނދަރެއް ހެދިފައި ނުވަނީ އެހެން ގައުމުތަކުން އެކަން ހުއްޓުވާތީ: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް އެމްއެންޑީއެފް އަށް ހުށަހަޅައިފި

އުމަރު ނޫން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވަގުތު ހަމަވިއިރު އުމަރު ފިޔަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި