އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ނުދޭން ބަނދެފައިވާ ވާތައް އަންނަނީ ކަނޑަމުން: އުމަރު

ލާދީނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: އުމަރު

ލާދީނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށްވެސް ބޮޑެތި ގާނޫނު ހަދައި އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: އުމަރު

ލާދީނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށްވެސް ގާނޫނޫ ހަދަން ޖެހޭ: އުމަރު

އިންޑިޔާއިން ދޭ ހަދިޔާއާއެކު އެޤައުމުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ ނުފައިބާނެކަމުގެ ޔަގީން ދެއްވާ: އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭ ވަރުގެ ސާބިތުކަމެއް އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ ފަރާތަކުން ނުފެނޭ: އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭ ވަރުގެ އަޒުމެއް އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ ކިބައިން ނުފެނޭ: އުމަރު

ސޫދާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރުގެ ގެކޮޅުން ފެނުނު ފައިސާތައް ޝަރީއަތުގައި ދައްކާލައިފި

މަސްތުގެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ އިސްލާމުދީނުގައި ގަދައަށް ހިފަހައްޓައިގެން: އުމަރު

ޑްރަގާ ދުރުވަން ހުޅަނގުގެ ފަރުވާއަކީ ހައްލެއް ނޫން: އުމަރު