ހުޅުމާލޭގެ ސަރުކާރު އޮފީސް އިމާރާތަށް އުމަރު ޒާހިރުގެ ނަންފުޅު

އުމަރު ނަސީރުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފައްޓައިފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފައްޓައިފި

ޑްރަގާއި، ގޭންގް ތަކާއި ބިދޭސީ ސިފައިންގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ވަޢުދާއިއެކު، އުމަރު ރިޔާސީ ރޭހަށް

އުމަރު ނަސީރުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފައްޓައިފި

އުމަރު ކެމްޕެއިނަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

އުމަރު ނަސީރު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

އިންސާފުވެރިވާންޖެހޭ، އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ޔާމީންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ: އުމަރު

އިސްލާމީ ތައުލީމު ފުޅާކުރުމަކީ ވައުދެއް: އުމަރު

ސާނިއާ-ޝުއައިބު ވަކިކުރާކަށް ނޫޅެން: އައިޝާ އުމަރު