ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާނަން: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލުމަށް ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރާނެ: އުމަރު

އިންޑިޔާ ސިފައިން ފޮނުވާލުމަށް އުމަރު މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ދެން ކުރަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމާ ދެކޮޅަށް - އުމަރު

ދެން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރާނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް: އުމަރު ނަސީރު

ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލާނެ ވެރިޔަކީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު

ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލާނެ ވެރިޔަކީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު

ހެލިކޮޕްޓަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލާނެ ވެރިޔަކީ އަޅުގަނޑު – އުމަރު

ފިނިފެންމާ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ އަލުން ތަޙްޤީގު ކުރާނަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން - އުމަރު ނަޞީރު

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށްފަހު ކޯލިޝަނުގެ އަސްލު މަންޒަރު ފެންނާނެ: އުމަރު