ޔުނިވާސަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ.އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔުނިވާސަލްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔުނިވާސަލްގެ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔުނިވާސަލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު އަަވަހާރަވެއްޖެ

ޑްރަގް ޑީލަރު ދޫކޮށްލީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އުމަރު

ޝަރުއީ ނިޒާމުން ސިޔާސީ ނުފޫޒު ނައްތާލަން އެމްޑީޕީން ބޭނުމެއް ނުވޭ: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު އުމަރު ހާމަކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ އަދަދު 200 އަށް އަރާނެ: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި 200 އިންޑިއާ ސިފައިން އެބަތިބި: އުމަރު ނަސީރު