އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ހުރަސް އަޅާ އެންމެން ފެއިލް ވާނެ: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ހުރަސްއަޅާ މީހުން ވާނީ ފެއިލް: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރެވޭނީ ވަރަށް ގަޓުހުރި ވެރިއަކަށް: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރެވޭނީ ޖެހިލުންކުޑަ، ވަރަށް ގަޓުހުރި ވެރިއަކަށް: އުމަރު

އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ވަކި ސްކޫލެއް ލިބެންޖެހޭ: އުމަރު

އުމަރު ޒާހިރުގެ ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރު މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ކޮވިޑްޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވެ އުމަރު ޒާހިރަށް ފަރުވާ ދެނީ

އުމަރު ޒާހިރަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެނީ

ކޮވިޑް ބަލީގައި އުމަރު ޒާހިރުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ އެޑްމިޓްކޮށްފި

އުމަރު ޒާހިރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ހާލުކޮޅު ދެރަވެ ފަރުވާ ދެނީ އޮކްސިޖަން ގުޅައިގެން