ގޭންގުތައް އެބަހުރި، ނުހުއްޓުވިއްޖެ ނަމަ މެކްސިކޯ އަދި ބްރިޒްގެ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ވެއްޓޭނެ: އުމަރު

ގޭންގްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއް – އުމަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކޮރަޕްޓް ތަނަކީ މަޖިލިސް: އުމަރު

ހެލިކޮޕްޓަރަކީ ހަދިޔާއެއް ނަމަ ދުއްވަން ޖެހޭނީ ދިވެހިން: އުމަރު

މިލިޓަރީ ގުޅުން ބާއްވަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާއާ، ޗައިނާއާ އެކު ބާއްވަންވީ އިގުތިސާދީ ގުޅުން: އުމަރު

ރައީސް އެންގުމުން ވެސް އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ނުފޭބި - އުމަރު

މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދާނީ އެމްޑީޕީން : އުމަރު

ރައީސް އެންގުމުން ވެސް އިންޑީޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ނުފޭބި: އުމަރު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ މެޖޯރިޓީ ނަގާނީ އެމްޑީޕީ: އުމަރު

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި