އުމަރު ނަސީރަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަ ބޯޓުތައް ކަނޑަށް ފައްތާލާނަން: އުމަރު ނަސީރު

އަޅުގަނޑުގެ ކައިރީގައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަކީ ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް ނުވާނެ: އުމަރު

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ވަނީ ކޮހެއް ނޫން: އުމަރު

މުންކަރާތްތައް ނައްތާލަން ވަކާލާތު ކުރާތާ 15 އަހަރު، އަޅުގަނޑު ޓެސްޓްކޮށްލައްވާ: އުމަރު

ޕާޓީއަކާ ނުގުޅި ނިކުންނެވި ސަބަބު އުމަރު ސާފުކޮށް ދެއްވައިފި

އުމަރު ނަސީރަށް ހަމަލާދިނުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކޮށްފައި ނުވޭ: ފުލުހުން

އުމަރު ނަސީރަށް މަގުމަތިން ހަމަލާދީފި

ރޯޑްރެލީ ގެ ތެރެއިން އުމަރު ނަސީރަށް ހަމަލާދީފި

އުމަރު ނަސީރަށް ހަމަލާދީފި