އުމަރު ޒާހިރުގެ އާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުން މައުމޫނަށް ފުން ހިތާމައެއް: ކޮންމެ ދުވަހަކު ގުޅައި ހާލުކޮޅު ބަލަން

އުމަރު ޒާހިރުގެ އާއިލާއަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަން ނިންމައިފި

އުމަރު ޒާހިރަކީ ގައުމީ ހަޒާނާއެއް، ދެވަނައެއް ނެތް ހިދުމަތްތެރިއެއް: މައުމޫން

ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލައިފި

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމަކީ މުޅި ގައުމަށްވެސް ލިބުނު ފުން ހިތާމައެއް: ރައީސް

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި، ތިންދުވަސް ވަންދެން ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

އުމަރު ޒާހިރަކީ ގައުމީ ލެޖެންޑެއް: ރައީސް މައުމޫން