ޑީއާރުޕީގެ ޖަލްސާގައި އުމަރު ނަސީރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީގެން އަޑުގަދަކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ކަމަށް އަލީ ރަޝީދު އުމަރު އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

އަލީ ރަޝީދު އުމަރު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަން ފެނޭތޯ ހޯމަ ދުވަހު ވޯޓަށް އައްސަވަނީ

ތަސްމީންގެ ނިންމެވުމަކީ ބަދަލެއްގެ ކޮޅުމަތި: އުމަރު ނަސީރު

އަޅުގަނޑާއި ދުންޔާ، އުމަރު ނަސީރާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިނީ ބައްޕަގެ އިރުޝާދެއް ލިބިގެނެއް ނޫން: ޣައްސާން

އުމަރު ނަސީރުގެ މައްސަލަ ޑީއާރުޕީ ކައުންސިލުން ބަލަން ނިންމައިފި

ޑީއާރުޕީން ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ޕާޓީން ވަކިކޮށްލުން: އުމަރު ނަސީރު

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައިރިކައިރިން ގިނަ މުޒާހަރާތަކާއި ރެލީތައް ފެންނާނެ: އުމަރު ނަސީރު

ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓް ވާތީ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އުމަރު ގޮވާލައްވައިފި

ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން އައިޑީޕީގެ ނަން އުނިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އާދިއްތަ ދުވަހު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ