ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާނެ: މަދަނީ އިއްތިހާދު

އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި

އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި

ދަރަނީގެ މައްސަލާގައި ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު ރޫޅިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕޮލެންޑުން ދީފި

ޑރ. ޖަމީލާއި ސަންދާނު އަހައްމައިދީ ދައްކަނީ ހަޤީޤީ ވާހަކަ : ތޭވީސް ޑިސެމްބަރު އިއްތިހާދު

ފެބްރުއަރީ 24 ގެ ބޮޑު މަހާސިންތާގައި ހަނދާން ނުނެތޭވަރުގެ މެސެޖެއް ސަރުކާރަށް ދޭނަން- 23ޑިސެމްބަރ އިއްތިހާދު

ޑިމާންޑްތަކަށް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދީފައިވަނީ ބީރު ކަންފަތެއް- މަދަނީ އިއްތިހާދު

ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ޑިމާންޑުތަކަށް އިޖާބަދީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ސަރުކާރުން ދައްކާފައި ނުވޭ : އިއްތިހާދު

އިސްލާމްދީނުގެ ޙިމާޔަތުގައި ވަރުގަދަ ތެދުވުމަކުން ތެދުވާނަން: މަދަނީ އިއްތިހާދު

އިޒްރޭލު ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ އަޑު އަހާފައެއް ނުވޭ: މަދަނީ އިއްތިހާދު