އަބްދުﷲ ގާޒީ ވީތަނެއް އަންގައިދިނުމަށް އެދި އާއިލާ އިން ފުލުހުންނަށާއި ސިފައިންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވީތަނެއް ނޭނގިގެން އާއިލާ އިން ހޯދަނީ

މަގާމުން ވަކިކުރިއަސް އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕީޖީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ކާރަކަށް ނާރުއްވާ: އާޒިމާ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ސިފައިން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ހައި ކޯޓުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ވަނީ މުޅި ކޯޓު ހިސޯރުކޮށްފައި: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ޑރ. ޖަމީލާއި ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލި މުޒާހަރާ ނުވަ ގަޑިއިރަށް ފަހު ރޫޅާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރާނަން: ޕީޖީ

އަބްދުﷲ މުހައްމަދާ މެދު އަމަލުކުރި ގޮތް ޕީޖީއަކަށް އޭޖީއަކަށް އަދި ފުލުހުންނަކަށް ވެސް ނޭނގެ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރަން ދިފާއީ ބާރުގެ އެހީ ހޯދީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އުނިކަން ލިބުމުގެ ބިރަށް: ހޯމް މިނިސްޓަރު