މިއީ މީހަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާ ކަމަށް އަބްދުﷲ ގާޒީ ވިދާޅުވި: އެޗްއާރުސީއެމް

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމަންވެލްތަށް ހުށަހަޅައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރެއް ނުކުރަން، އޭނާ ބަލަހައްޓަމުން ދަނީ ގައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

އަބްދުﷲ ގާޒީ އަސްކަރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރީ ގައުމީ ސަލާމަތަށްޓަކައި: ތޮލްހަތު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރިތާ ދެ ހަފުތާ ފަހުން، އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަން އެޗްއާރުސީއެމް އިން އިއުލާންކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރުކޮށްނުދިން މައްސަލާގައި ސިފައިންގެ ޗީފް ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލަން އައިސީޖޭއިން ގޮވާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ: އައިސީޖޭ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކޮމިޝަނުން ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ނުކުރެވޭނެ: އަޒްރާ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކޮށްގެން، ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކެއް ހައްލެއް ނުވާނެ: އެޗްއާރްސީއެމް