ބަންޑާރަ ނައިބަށް ހުވާ ލައިދެއްވުމަށް ފަނޑިޔާރެއް ހޯދުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާ ރައީސް އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނޯޓެއް ފޮނުއްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޝާޙިދުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މޫސާ އަދި ނައިބު ރައީސުންގެ މަގާމަށް އަސްލަމާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ އިންތިހާބުކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކާނަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލަށާއި އަހުމަދު ނިލާމަށް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ދީފި

އަލްހާނާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެމްޑީޕީ އަށް

އަބްދުﷲ ހަމީދާއި ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ފުރިހަމަކޮށްގެން ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން ދެ މައްސަލަ މިހާރު ވާނީ ބަލައިގެންފައި: ޖިނާއީ ކޯޓު

ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ނެތިގެން ނާޒިމާއި އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ތަހުގީގަށް އަބްދުﷲ ހަމީދު ރައްދު ދެއްވުން: "އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ހިޔާނާތެއް، ވައްކަމެއް ނޯންނ

ޑިފެންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލައިފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ ސައީދު ހަމަޖައްސައި، ސުޕްރީމް ކޯޓު މުލީއާގޭގައި ގާއިމްކޮށްފި