އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ރައީސް ނަޝީދު އެއްބާރުލުމެއް ނުދިން: ޕޮލިސް

ނަޝީދުގެ ބަޔާނެއް ނަގަން ބޭނުން ވަނީ އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން: ފުލުހުން

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި ދެ އޮފިސަރަކާ ސުވާލުކޮށްފި

ޗުއްޓީއެއް ނަގާ ކަހަލަ ވިސްނުމެއް އެބަ ގެންގުޅެން: އަބްދުﷲ ގާޒީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޗީފް އާއި މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑަރާ ސުވާލުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ކޯޓަށް ނުކުންނަވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ މިނިވަންކުރުމާ އެކު ކޯޓަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ ރަނގަޅު ތަނެއްގައި ކަމަށް ވުމަކީ އުޒުރެއްނޫން: ރައީސް ނަޝީދު

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރުނުކޮށްގެން އެމްއެންޑީއެފްއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި

އަހަރު ދުވަސް ވިއަސް އަބްދުﷲ ގާޒީ ގިރިފުށީގައި ބައިންދާނަން: ރީކޯ މޫސަ