މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފިއުލް ސާ ޗާޖް ދައްކައިދޭ ހަމަޖައްސައިފި

ތޮއްޑޫ ރަށު އޮފީހަށް ކަރަންޓް ނުލިބޭތާ އަށް މަސް ފަހުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ރަށު އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ދޫކުރަނީ އިންސާފުވެރި އުސޫލުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އެކަން ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ލޭބާ ޕާޓީން އެސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީއަކީ އެންސްޕާ އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަރަންޓް ބިލުން އުނިކުރެވޭ އެއްޗެއް: ސްޓެލްކޯ

މަދުވެގެން ތިންހާހެއްހާ މީހުންނަށް ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލޭގެ 60 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް މީޓަރަށް ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ: ރައީސް

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

ކަރަންޓް ބިލް ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކުގެ ބިލްތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ދައްކައިދޭން ހަމަޖައްސަނީ

ކިނބިދޫގައި ކަރަންޓް ނެތި ހަފުތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ

ޕަވަ ގްރިޑަކުން ބައެއް ރަށްތައް ގުޅުވާލައިގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަރަންޓް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި