ކަރަންޓް ޝޯޓެއްވެ ހެންވޭރު ގެއެއްގެ އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މިއަދާއި މިރޭ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

އާ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

މާލޭގެ ގޭގެއިން ކުނި އުކާލަން ކޮންމެ ކަރަންޓް މީޓަރަކަށް 75ރ. ނަގަން މަޝްވަރާކުރަނީ

މާލެ އަތޮޅު ހަ ރަށެއްގައި އަވިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއުއެއް ފަށައިފި

ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް މިލިއަނުން ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ: އެސްޔޫއެލް

ކަރަންޓް ނެތިގެން ލަންދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށުގައި

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ފައި ކަރަންޓް ބުރުމާއަކުން ތޮރުފި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ފައި ކަރަންޓް ބުރުމާއަކުން ތޮރުފި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިނަދޫގައި އޮޕަރޭޝަން ކުރި ކުއްޖެގެ ފައި ކަރަންޓް ބުރުމާއަކުން ތޮރުފި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ