ކަރަންޓް ބިލްތައް ނުދައްކައިގެން ޓީވީއެމްއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ!

އަޑާއި ޓީވީއެމް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ!

އެމްބީސީގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް 7.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮވެގެން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ކަރަންޓް ކަނޑައިލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ހޯލާއި މާލޭ ހެލްތު ސާވިސްއަށް ވެސް އަންގައިފި

ބިލް ނުދައްކައިގެން ޓީވީއެމްއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ސްޓެލްކޯއިން ވަދެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށި އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓް ކޭބަލެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ހޯދަޑު މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކައިދޭން ވިޔަފާރިވެރިއަކު ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ހަތަރު މިސްކިތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުގެ ރެޑް ނޯޓިސް ދީފި

ކަރަންޓް ކަނޑާ ނޯޓިސް ނެރުމުން ފުވައްމުލަކު ހަތަރު މިސްކިތަކަށް ފުޅި ބައްތި ހޯދަނީ

ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓް ކަނޑާލި ތުޅާދޫ ގެތަކަކަށް ރައްޔިތުން ކަރަންޓްދީފި