މަދުވެގެން ތިންހާހެއްހާ މީހުންނަށް ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލޭގެ 60 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް މީޓަރަށް ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ: ރައީސް

މާލޭ ސަރަހައްދަށް ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

ކަރަންޓް ބިލް ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކުގެ ބިލްތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ދައްކައިދޭން ހަމަޖައްސަނީ

ކިނބިދޫގައި ކަރަންޓް ނެތި ހަފުތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ

ޕަވަ ގްރިޑަކުން ބައެއް ރަށްތައް ގުޅުވާލައިގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަރަންޓް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

މިއަދު މުޅި މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑުން: ކަރަންޓް ކެނޑުނީ އެންމެ ބޮޑު ދެ ޖަނަރޭޓަރު ފެއިލްވެގެން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ގާސިމުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބަޔަކު ފުރާޅަށް ގާއުކައި، ހޯލުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައި ހަމަނު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަލްސާ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބަޔަކު ފުރާޅަށް ގާއުކައި، ހޯލުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިފި

މީހުން އާބާދުވާއިރު، މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ނެތުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވާން ފަށައިފި