އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފޯކައިދޫގެ ކަރަންޓް ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ދިނުމުން ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފި

ކަރަންޓް ފޮއްޓެގައި އަނެއްކާވެސް ރޯކޮށްލުމުން ބިލަތްފަހިން ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން ބަނޑިދޫގެ 26 ގެއަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ލ. މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން 36 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

ލ. މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން 36 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

ލ. މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން 36 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

ލ. މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން 36 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވެފައި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވެފައި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވެފައި