ކާށިދޫން އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދަށް ދޫކުރި ކަރަންޓު އަޕްގްރޭޑް ކުރަނީ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއެކު، ކަރަންޓު ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރެވިދާނެ: ސައްލޭ

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ވަނީ ކަރަންޓު ދެވިފައި: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ޝޯޓެއްވެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން ހުކުރު މިސްކިތް ބަންދު ކޮށްފި

ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބިލު ނުދައްކާ އޮތުމުން ފަސް ކައުންސިލަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަރަންޓު ދީފި

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ބިލު ނުދައްކާ އޮތުމުން މާފަރު ކައުންސިލުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓު ސިސްޓަމްތައް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު: ސްޓެލްކޯ

ސިސްޓަމްތަކުގެ ޓެސްޓުތަކެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާތީ މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ