މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ހިނގައިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ޖެނެރޭޓަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައެއް ހައްލުކުރާތީ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު އަގު ހެޔޮ ކުރުން

ކަރަންޓު އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ފަށައިފި

ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

މާކުރަތުގެ ކަރަންޓު ގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފި

އިރުއިރުކޮޅާއި ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ކިހާދޫން ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ހަލާކުވަނީ

ކިހާދޫން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބޮޑުގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ކަރަންޓު ސާމާނަން