ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ޕީއެސްއެމްގެ ބައެއް އިކުއެޕްމަންޓްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ދެވަނަ ފަހަރަށް ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން - ސްޓެލްކޯ

ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމުން މާލެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުވާނެ: ޑރ.މުޢިއްޒު

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދީފި

މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދީފި

ކަރަންޓު ކެނޑުމުން މޯބައިލް ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފާނެ: ދިރާގު

މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދީފި

މާލެ އިން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދެވޭނީ ގަޑިއިރެއްހާއިރު ތެރޭ: ސްޓެލްކޯ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ