ސްޓެލްކޯއަށް 6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައިގެން އެފްއޭއެމުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓު ކާރުގެ ބެޓެރި އުފެއްދުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން 2.8 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ގަލޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ހެނދުނު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ތިލަފުށިީގެ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ 3.4 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި

ތިލަފުށިީގެ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ 3.4 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި

ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ނަމަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުކުރެވޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުން ކަރަންޓު ކޭބަލް ބުރިކޮށް، ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ކަރަންޓު ކޭބަލްތައް ބުރިކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

އޮޅުވެލިފުށީގެ 28 އަހަރުވީ އިންޖީނުގެ ނިއްވާލައި، އާ އިންޖީނު ގެއަކުން ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަނާއި މެޑިކަލް ގުދަނަށް މިހާރު ކަރަންޓު ދެނީ ސޯލާ ހަކަތައިން