ޖަނަރޭޓަރަކަށް މައްސަލަ ދިމާވެ، މަނަދޫ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ރޯވީ ކަރަންޓު ހުރި ފޮއްޓެއްގައެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ

މާލެ އިން ކަރަންޓު ދިޔައީ ޖެނެރޭޓަރެއް ނިވިގެން

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫގެ 2 ތަނަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރަންޓު ސާމާނު ފުލުހުން ހޯދައިފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރަންޓު ސާމާނު ފުލުހުން ހޯދައިފި

ގދ. ތިނަދޫން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ގިނައަދަދެއްގެ ކަރަންޓު ސާމާނު ހޯދައި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ގޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓު ސަރުކާރަށް ވިއްކޭނެގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ގޭގައި ކަރަންޓު އުފައްދުމަށް ފަހު ސަރުކާރަށް ވިއްކޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ - ނަޝީދު