މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މޫކައި ގައި އަލިފާން ރޯވެ، ކަރަންޓު ނެތުމުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ކައުންޓަރު ބަންދު

ކޭބަލަކަށް މައްސަލަޖެހި ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި!

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނެސްފައިވާ ކަރަންޓު ނަރު ރޯލު ތަކެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދަނީ

ނާލާފުށި ކައުންސިލުން ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ބިލުން ބައެއް ދައްކައިދެނީ

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުމާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ނެޓުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއިން މެދުކެނޑިއްޖެ

ކުޑަހުވަދޫ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ، ރޯދަމަހު ވެސް ދާއިމީ ހައްލެއްގެ އުއްމީދެއް ނެތް

ކުޑަހުވަދޫގައި ކަރަންޓު މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކެއް

އަނެއްކާވެސް‮ ‬މުޅި‮ ‬މީދޫ‮ ‬އިން‮ ‬ކަރަންޓު‮ ‬ކެނޑިއްޖެ

ގެމަނަފުށީގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި