ކަރަންޓު ބިލުގެ ތެރެއަށް ކުނި ބިލު ހިމަނައި ފީ ސްޓްރަކްޗަރ އެކުލަވާލައިފި

ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވާނެތީ، އިންޑިއާގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުން އިތުރުކުރަން އަންގައިފި

މެންދުރުފަހު ގަލޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

މިއަދު 2 އިން ހަވީރު 4 އަށް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

ފޯނު ޗާޖަރުން ކަރަންޓު ޖެހުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދުވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ގްރޭޓާ މާލެ އޭރިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހެނދުނު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ