ޞަލާޙު އަށް އަނިޔާވެ، ކުޅުމާއި ދުރަށް! ގަލަންޓް ނަތަންޔާހޫއަށް: ކަލެއަކީ އިސްރާއީލަށް ހުރި ބޮޑު ބިރެއް. ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް 12 ދުވަސް: ފެނަކައިން ދެއްކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަން މަގުބ

ގަލަންޓް ނަތަންޔާހޫއަށް: ކަލެއަކީ އިސްރާއީލަށް ހުރި ބޮޑު ބިރެއް. ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް 12 ދުވަސް: ފެނަކައިން ދެއްކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަން މާލޭގައި ދުއްވޭނެ އުޅަނދުގެ އަދަދު ކުރިއަށް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް 12 ދުވަސް: ފެނަކައިން ދެއްކީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަން މާލޭގައި ދުއްވޭނެ އުޅަނދުގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާނަން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި

ޖެނެރޭޓަރެއް ހަލާކުވެ ފުވައްމުލަކުގައި ޝެޑިއުލް ކޮށްގެން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް 1200 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގެންނަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، މާފަންނުގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ!

ބިންވެރިޔާގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އިތުރުން ބިން ހިއްކައި، ބްރިޖު އަޅައި، ފެނާއި ނަރުދަމާއި ކަރަންޓު ގާއިމް ކުރުން ކުރިއަށް!

ދޫނިދޫގެ ކަރަންޓު ނިޒާމު އަޕްގޭޑުކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭގެ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ދެ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓު ގެނެސްފި