މައްޗަންގޯޅީގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާލެ-ހުޅުމާލެ އިން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

އިހަވަންދޫ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކޮށް އަލުން ހިދުމަތަށް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިވަނީ ދޮގު ހަބަރެއް – ސްޓެލްކޯ

ހިޔާ ފްލެޓުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށްބުނެ ދެއްކި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

150 އަންހެނަކަށް ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނު ބޭނުންކޮށް މަރާމާތު ކުރަން ދަސްކޮށްދީފި

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ!

މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑު!

މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ސްޓެލްކޯއިން އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުކޮށްފި