ޔޫރަޕުގައި ހަމަލާދިނުމަށް ރާވަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އިޒްރޭލަށާއި ފަލަސްތީނަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އަންގައިފި

ތަޢުލީމީ މަންހަޖު މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ފަށައިފި

ރައްޔިތުން ނޭދޭ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރާނެ – ރައީސް

‘މީހުން އުޅޭ ރަށްތަކުގައި ރާ ވިއްކުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭނަމަ އެކަން ނުކުރާނެ’ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ!

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އަށަގަންނުވައި، ހެޔޮވެރިކަމުގެ ބިންގާ ނެގެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު، މިސަރުކާރުން އަދާކުރާނެ: ރައީސް

މިނިވަން ދުވަހު، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކަޅު ހެދުން ހިޔާރު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޑީއާރުޕީން ގޮވާލައިފި

ގާސިމް ދައުލަތަށް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ: އެމްޑީޕީ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރުފިޔާ ނެރެންޖެހޭ: ރައީސް

ހެއިޓީއަށް އައި ބިން ހެލުމާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުވަމުންދާ ސްޕީޑާ މެދު ހެއިޓީގެ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކުރަމުން އެބަދޭ