ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ޕީއޭ އިން ހުއްދަ ހޯދާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި

މަދަރުސާއިން ހޯދާ އެންމެ މުހިންމު ތައުލީމަކީ މޮޅުވާށާއި ބަލިވާން ދަސްކުރުން: ރައީސް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޕާކިން ޒޯން ހޮސްޕިޓަލުން ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު މަންމަ ހޯދާ ދަރިންގެ ލިސްޓް ދިގުވަނީ

ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ގޭގެއަށް ވަދެ ފައިސާ ހޯދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުންދޭ: ޕޮލިސް

17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވި މާރާމާރީގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ގައުމީ ކުތުބުހާނާގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ގެއްލިގެން ހަ ދުވަސް ފަހުން އާއިލާ އިން ރިޕޯޓްކުރުމުން ފުލުހުން ހޯދާ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ނިޝާގެ ދަރިއެއް: އާއިލާ

އާރުސީސީން ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކުލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަނީ

ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދާ އަބްދުއްލަތީފް ގަމު ވަލުތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް ފެނިއްޖެ