ގުރުއާނުން ވަނަ ހޯދާ މީހުންގެ އަޑު ގިނައިން އިވޭނެ ގޮތް ހަދަން ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މައުސޫމްއަކީ ގޭންގު ރޭޕުގެ މައްސަލައެއްގައި ހޯދާ މީހެއް!

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހޯދާ މީހުން ފިލުވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަށް ފޮނުވަނީ

އޯލެވެލުން ދުނިޔެއިން އެއްވަނަ ހޯދާ ކުދިންނަށް އިނާމް ދިނުން ހޯމަ ދުވަހު

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު މައްސަލާގައި ހޯދާ މީހަކު ނުފެނިގެން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

އަރްތޫރު ބްރަދާސްގެ މައްސަލާގައި ހޯދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަރްތޫރު ބްރަދާސްގެ މައްސަލާގައި ހޯދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރިން ލައްވާ ހަށިވިއްކުވައިގެން މައިންބަފައިން އާމްދަނީ ހޯދާ - އާޒިމާ

ގިނަ ލައިކް ހޯދާ ފަރާތަކަށް 7000ރ. ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދާ ނުވަ ކުއްޖަކަށް ރިސޯޓަކުން ތަމްރީނު ދީފި