އިންޓަ ސްކޫލް ކެރަމް މުބާރާތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ފޮތްތައް ހަމަކޮށްދޭން ވައުދުވުމުން ބެލެނިވެރިން ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް ހުޅުވައިދީފި

ފޮތްތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ބެލެނިވެރިން ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އެޓޯލް ޖޫނިއާ ފުވައްމުލަކަށް، އެޓޯލް އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތް އައްޑުއަށް

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި

އެޓޯލް ޖޫނިއާ / އެޓޯލް އިންޓަ ސްކޫލް: މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް ފަސް ރަށަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފައުޅުކޮށްފި

ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ބިލާއި ޕްރީ ސްކޫލް ބިލާއި ނެޝަނަލް އާކައިވް ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އައްޑޫ ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުން ހިތަދޫ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އަށް

ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އެއާ އިންޑާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް، މާލެ ޓިކެޓްގެ އަގު 43 ޕަސެންޓް ބޮޑުކޮށްފި