ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ އާ ޕްރީ ސްކޫލް އެޑިޔުކޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭ އިމާރާތްކުރި ޕްރީ ސްކޫލް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ އާ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން ފަސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި

އެޑިއު އޮޕްޝަންސް އަތުން ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: ސިވިލް ކޯޓު

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އުވާ ނުލެވޭނެ: ސިވިލް ކޯޓު

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގި ކުންފުނީގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރި ކުރުން ސައްހައެއް ނޫން: ސިވިލް ކޯޓު

ވިލިމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލް އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސީރިއާގައި ސްކޫލް ބަހަކަށް ވައިގެ ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ، ހަތަރު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

"ހަވީރު ސްކޫލް ގައިޑް" ނެރެފި