އައްޑޫ ފުލައިން ސްކޫލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި އޮގަސްޓް 1 ގައި ކޯސްތައް ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް، އިމާރާތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަފުޅަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭ: ޕީއޭ

ސައިންސް މައުރަޒުން އެއް ވަނަ އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ހޯދައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަލުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިން އެ އިމާރާތުގެ ބައެއް މާރާމާތުކޮށްގެން ހިންގުން ސީސީއީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މަތިވެރީގައި ޑީއާރުޕީ ޖަގަހައެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މީހެއްގެ ކަންފަތްމަތީ އެރަށު ސްކޫލް ބޯޑުގެ ޗެއާމަން ޖެހި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް ފުލުހުން ތަހްޤީޤް ކުރަން ފަށައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރުމުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ކެއާ ސޮސައިޓީ އަށް އެހީ ހޯދުމަށް ސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ކައިރި އަށް

އުކުޅަހު ރައްޔިތުން ނުކުމެ ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓާއި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ދުވާފަރުގައި އިމާރާތްކުރި ސްކޫލް އިމާރާތާއި ކޮމިއުނިޓީ ބިލްޑިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އަލަށް ހަދައިފައިވާ ތިން ބުރީގެ އިމާރާތް މާޗް މަހު ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ވަރުވާނެ: ހިތަދޫ އިސްލާމިއްޔާ ސްކޫލް