ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް އިބްރާހީމް ހޮވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި