ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ގާސިމް

މިނިވަންކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑީޖޭއޭ އިން އެދޭ ބަޖެޓް ދިނުން މުހިއްމު: ގާސިމް

މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އުވައެއް ނުލެވޭނެ: ގާސިމް

ތަނަވަސްކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ ދެވިގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ޖުމްހޫރީ އުފާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ލިބިދިނުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ބައިމީހާ މޮޅުކޮށް ދެންތިބި މީހުން ނިކަމެތިކޮށްލުމުގެ ސިޔާސަތު ނުހިންގުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައިފި

އަމިއްލަ އެދުން އިސްކޮށް އެހެން މީހުން ނިކަމެތި ނުކުރުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ރައްޔިތުން ތަފާތު ނުކޮށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އަލަށް ނަގާ ޓެކްސްތަކުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޓޫރިޒަމަށް ކުރާނެ: ގާސިމް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަންކޮށްފައި ހުރީ ހަމަހަމަ ގޮތަކަށް ނޫން: ގާސިމް