ބޭނުންވަނީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ކުރިމަތިލާން ކެރޭ ބަޔަކު އުފެއްދުން: ގާސިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ގައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް: ގާސިމް

މަޖިލީހުގައި ތިބެން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ޤާބިލް ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުން: ގާސިމް

ކޯލީޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަކީ އުސޫލާ ހިލާފު ކަމެއް: ގާސިމް

އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

އަޒުމު ކަނޑައަޅަންވީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުން އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ނުދޭން: ގާސިމް

އަދާލަތުން "ބޮޑާހޭކުމުން" ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޝުކުރިއްޔާއޭ!

އަލީ ސުލައިމާން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނަމަ ވީޓީވީގައި ނުހުރެވޭނެ - ގާސިމް

ޖޭޕީ މެންބަރުން އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - ގާސިމް

ހަތަރު ގޮނޑި ދިނުމުން ވެސް އަދާލަތު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހުނު: ގާސިމް