ގައުމެއްގެ ހަމަޖެހުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުން: ގާސިމް

ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނީ އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކުރެވިގެން: ގާސިމް

ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން ދެމި އޮންނާނީ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކޮށްގެން: ގާސިމް

ކޮންމެ ރައްޔިތަކާމެދުވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަމަލުކުރުމަކީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުވާނެ ކަމެއް - ގާސިމް

ޓީޗަރުން މޯޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެއަށް ލިބެނީ ނަފްރަތު: ގާސިމް

ޖުޑިޝަރީ އަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ރާއްޖެ އަށް ނަފްރަތާއި ފޫހިކަމުގެ ބަސްތައް ދަނީ ރައްދު ވަމުން: ގާސިމް

ވިޕްލައިންއަކާ ބެހޭ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

ވިޕްލައިން ނެރުމުގައި އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ނުވަން: ގާސިމް

ވަކިގޮތަކަށް ވިޕްލައިން ނެރޭކަށް އެއްބަސްވުމެއް ނެތް: ގާސިމް