ކޯލިޝަނަށް ގާސިމް ގެންދިޔައީ ނުފޫޒުން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ތުހުމަތުކޮށްފި

ގާސިމް އިބްރާހިމް އައްޑޫގައި

ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫން އަދި އުމަރަށް، ގާސިމް ފާޑުވިދާޅުވާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވެއްޖެ

ގާސިމް ރިޝްވަތު ދެއްވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް އިބޫ ޖަވާބެއް ނުދެއްވި

ގައުމު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ފުރިހަމަ ފަސް އަހަރު ދޭންޖެހޭ: ގާސިމް

އިލްހާމަކީ ދަނގެތި ދާއިރާއަށް ލިބިފައި ހުރި ރަންގަޑެއް – ގާސިމް

އިގްތިސޯދީ އިޖުތިމާއީ ހަމަޖެހުމަށް މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ބޭނުން: ގާސިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން މަޖިލީހަށް ވެސް ޗެލެންޖް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

ގައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން - ގާސިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް މަޖިލީހަށް ވެސް ޗެލެންޖެއް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް