ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

މަގުމަތިން ގާސިމް އަދީބާ ދިމާކޮށްލައިފި

މަގުމަތިން ގާސިމް އަދީބަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގެ ދަށުން ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސް، ނަޝީދު ދޫކޮށްލަން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގެ ދަށުން ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

އަސާސީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތުމަކީ އަޅުވެތިކުރުން: ގާސިމް

މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަން ޖެހުނީ ހައްގުތައް ނުލިބިގެން: ގާސިމް

ނަޝީދާއި ގާސިމް ކުރާ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން ޖެހޭ - އަދީބު