ގާސިމް ބޭރަށް ގެންދަން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ - އާއިލާ

ގާސިމް މަރުވީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ދެކެން: އާއިލާ

އަޅުގަނޑު މީހަކަށް ދޮގެއް ހަދާ އޮޅުވާލާފައެއް ނުވާނެ - ގާސިމް

ދެ އަހަރުތެރޭގައި ކޮންމެ ގެއަކަށް އިންޓަނެޓު ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާދޭނަން - ގާސިމް

ފުރަތަމަ ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ގެއަކަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދޭނަން: ގާސިމް

ތަރައްގީ ގައިމު ކުރެވޭނީ ގާސިމް އިބްރާހީމާ ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްގެން: ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަރަންޓު އަދި ފެން، މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރަށްރަށުން ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަން: ގާސިމް

ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް، އަދި ފެނާއި ކަރަންޓް މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ދޭނަން: ގާސިމް

މާވަށު ސްކޫލުގައި ނުނިމިހުރި މުހިންމު ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާނީ ގާސިމް އިބްރާހީމް

ގްރޭޑް 8 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލެޕްޓޮޕެއް ދޭނަން - ގާސިމް