ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ދެއްވައިފި