ގާސިމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްތިއުފާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ

ގާސިމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ޤާނޫނު އަސާސީގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ނުބަލައި، ހިތު ހުރިހައި ގޮތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޫޅެވޭނެ: ގާސިމް

ކެބިނެޓުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ވަޒީރުން ސަރުކާރުގެ ކާރުކޮޅުތަކުގައި އޮފީސްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވުމަކީ ސީދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް: ގާސިމް

ޔާމީނާއި ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީން އަނެއްކާ ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ކައިރިއަށް އެއްވެ، ޔާމީނާއި، ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ޔާމީނާއި ގާސިމް ގޭ ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރި މައްސަލާގެ އަޑު އެހުން ނިންމައިލައިފި

ޔާމީނާއި ގާސިމް ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު ބޭނުން ކުރައްވައިފި: ވަކީލުން

ޔާމީނާއި ގާސިމް ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު ބޭނުން ކުރައްވައިފި: ވަކީލުން

ޔާމީނާއި، ގާސިމް ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ނެރެފައިވާ އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި