ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ނުލިބިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކޯޓަށް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ނުލިބޭތީ ކޯޓަށް

އިގްތިސޯދު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ފަންނީ މީހުން މުހިންމު: ނައިބު ރައީސް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ނުލިބޭތީ ކޯޓަށް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން: ހަންނާނުގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިގަނެފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރާ ގޮތަށް އެމްޓީޑީން ނިންމައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަނުކުރަން އެމްޓީޑީން ނިންމައިފި

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުވެގެން ދިއުން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު