ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ އިންސްޓިޓިއުޓުތައް ހޯދަނީ

ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގާނެ އިންސްޓިޓިއުޓުތައް ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ހޮވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި

އެކައުންޓިނގ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހީންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އެކައުންްޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އެކައުންޓިން ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އެކައުންޓިން ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭން ގޮވާލައްވައިފި

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތައް ދިނުމުގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކުރަން ފާސްކޮށްފި