ޝިޔާމަށް: ދާއިރާގެ %67.5 ތާއީދު ނެތީމަ ގެއަށް ކަނޑާލާ

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން މިއިންޒަމާނަކު މިހާ ދަށުދަރަޖަ އަކަށްނުދޭ: މުހުތާޒް

ސިއްހީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާޒިރީ އިނާޔަތެއް ދެނީ

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި

ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކަންބޮޑުންތަކަށް ހައްލެއް

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތައް ސަރުކާރުން ބަލައިގެންފި

ސިއްޚީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވެ، އިނާޔަތް ލިބޭނެ ބަދަލުތަކެއް

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރައަށް ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި، މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި

ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން މުސާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި