މަޖިލިސްގެ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް އަކަށް ނަހުލާ ހަމަ ޖައްސައިފި

ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރ. އަތޮޅުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވެބިނާއެއް

ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވެނު މަސައްކަތުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ކޮވިޑާއެކު ސިއްހީ ދާއިރާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރެވިއްޖެ: ރައީސް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެއްލިއްޖެ! މެންބަރު ގެނެވޭތޯ އަމީން އާއްމު އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ދެރައެއް ވާކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެން: މަޖިލިސް ރައީސް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާ: ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ރ. އަތޮޅުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަންޖެހޭ: އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީށް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި