އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރާއިރު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބައިވެރި ނުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މީހުންނަކީ ނާތަހުޒީބު ބައެއްކަމަށް އާނިޔާ ސިފަކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރި މީހުން ހޯދަން ތަޙްޤީޤު އަވަސްކުރަން ޖެހޭ-މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސާ ހިއްސާކޮށްފި

ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާ އާއި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުވެސް ޖަލްސާއިން ބޭރު ކޮށްފި

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު މަސީ، ރައީސްގެ އަރިހަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އެހީގައި ބަގާވާތެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

އިސްދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ނައިބު ރައީސްއާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގޮވާލައްވައިފި

މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ