ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 12000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި

05 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ފަތްކޮޅު ޙަވާލުކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 12500 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިންދީފި

ހާރިޖީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ފެންނާތީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ: ދުންޏާ

ބޭއަދަބީ ބަހުން މުޚާޠަބުކޮށްގެން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ނަސޭހަތްދީފި

”މަރްޔަމް“ ގެ އިތުރުން، ”ހަލީމް“ ވެސް ކަނޑިފަރު ދާއިރާގެ ކެމްޕޭނު ފަށައިފި

”މަރްޔަމް“ ގެ އިތުރުން، ”ހަލީމް“ ވެސް ކަނޑިފަރު ދާއިރާގެ ކެމްޕޭނު ފަށައިފި

ވެކްސިން ކެމްޕޭނުގައި އެހީތެރިވުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޓީމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ