ނައިބު ރައީސް އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޝައިހު ހުސައިން ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ހިދުމަތްތަކެއް ކޮއްދެއްވައިފައި: ރައީސް

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޝައިހު ހުސައިން ޔޫސުފް ވަނީ އިހްލާސްތެރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮއްދެއްވައިފައި: ރައީސް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަލީމްގެ ފަރާތުން ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އެހީއެއް!

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ނާޒިމްގެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންނަށް

ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ސޯލިހު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ އިތުރު ބާވަތްތަކެއްގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ ރައީސް މާފުކޮށްދެއްވައިފި