ޑިމޮކްރެޓްސްގެ 2 ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ނިންމާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: އިބްރޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޣާލިބް ކެލާ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރި ފަހުން ކެލާ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނަގައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2024: 93 ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް ބާއްވަން ޕީއެސްއެމުން ނިންމައިފި

ރިޝްވާން ނަން ނެގުމުން ކެލާ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެނުދިން

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ ޓިކެޓު ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ނާސިހު

ޒުވާނުންނަށް އިންވެސްޓް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ޓެކް ދާއިރާގެ މައި ހަބަކަށް ރާއްޖެ ނުހެދޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: މިނިސްޓަރ

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ނުބާއްވަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނުނެރެދިން

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މަދުވެގެން 62 ގޮނޑި ނަގާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު “ދާއިރާގެ ދިރުމަށް” ސްލޯގަން އާއެކު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ޞޮބާ ވާދަކުރައްވަނީ! ދާންދޫ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ ހޯދައިދިނުމަށް މިފަހަރު ސިޔާމް މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ޒައީމާގެ ފުރާނ