މަސްވެރިކަމަށް ފަހި ދުވަހެއް، ސްކޫލްތަކުގައި ދާއިރާގެ ތަމްރީން

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ މުޙިއްމު 14 ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓްރީ

ވީޓީވީ ކަރޯކޭ ޗެލެންޖުގެ ޖަޖުންނަށް ދާއިރާގެ ލެޖެންޑުން

ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ދިރާސާ ނިމުނުހާ އަވަހަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނެ

އިބްރާހިމް މަނިކާއި ޒާހިދާ އިބްރާހިމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު

ސަމަރޭ: ރާއްޖޭގެ ބްރޯކާސްޓިން ދާއިރާގެ މޭސްތިރިޔާ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަތައް ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޮޑުވާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ: ރައީސް

ދެން ބޮޑުކުރާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ: ރައީސް

ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާގެ ޤައުމީ ސަނަދަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި