ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން އިންޑިއާ އެހީވަނީ

ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގައުމީ އިއްތިހާދަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ޝާހިދުގެ ދާއިރާގެ ޑީއާރުޕީ ދެ ކައުންސިލަރަކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ދަރަނީގެ މައްސަލައިގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުވި

ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދަން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްހާން އަނެއްކާ ވެސް އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައިދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޖޭޕީގެ ވެރިކަމުގައި ތައުލީމާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭނެ: ގާސިމް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޓެކްސް އޮންލައިންކޮށް ބަލައިގަތުން މި މަހު 19 ގައި ފެށޭނެ: މީރާ

ރާއްޖޭގައި މާލީ ދާއިރާގެ ދާރުލް އާސާރެއް ހަދަން ނިންމައިފި