މެރިޓައިމްގެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފުލުހުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތައުލީމާ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ނުވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޒާ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނެ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާއެއް ނެތް: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

މާލީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މާލީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ: އިގްތިސާދީ ވަޒީރު

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކާނަލް ނަޝީދު ޑީއާރުޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޑޯޓުޑޯ ނަޝީދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޑޯޓްޑޯ ނަޝީދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ހެލްތްގެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރިއަށް އެބަދޭ: މާފަރު ޓާސްކްފޯސް