ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދައްކަވާފައިވަނީ ހުވަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަ ތަކެއް: ސަމީރު

ދާއިރާގެ ޓީޗަރުން ތަމްރީންވާން ހިނގާ ހަރަދުގެ 50 ޕަސަންޓް ދޭން ފައިސަލް ނިންމައިފި

ދާއިރާގެ ޓީޗަރުންގެ ޑިޕްލޮމާ ފީގެ 50 ޕަސެންޓް ދިނުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިންމަވައިފި

ދާއިރާގެ ޓީޗަރުންގެ ޑިޕްލޮމާ ފީގެ 50 ޕަސެންޓް ދިނުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިންމަވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން

އަދްލީ: ބޭނުން ނުވި ދާއިރާގެ އެންމެ އުހުގައި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިން އެލަވަންސް ދޭން ނިންމައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިން އެލަވަންސް ދެނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރަތައް އަލުން މުރާޖާ ކުރަނީ