އައިޓީ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާ "އިންކިއުބޭޓާ ސެންޓަރެއް" ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކުރަނީ

ޑރ. މަޖީދު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

ޑރ. އަފީފް މީދޫ، މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސަށް ނިކުންނަވަނީ

މައްސަލަ ޖެހުނު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އާދަމް ޝަރީފަށް ދީފި

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަދި ނުދެން - އެމްޑީޕީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފައިނޭންސް ސްކީމްތައް ތައާރަފުކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިބެން ޖެހޭ: އެމްޔޫ މަނިކު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިބެން ޖެހޭ: އެމްޔޫ މަނިކު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިބެން ޖެހޭ: އެމްޔޫ މަނިކު

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް