ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ 100 ދުވަހު އަމާޒުތައް ހާމަކޮށްފި

"އުފާ" ގެ ނަމުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ 100 ދުވަހުގެ މަގުޗާޓް އިޢުލާން ކުރަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތިން އެވޯޑަކަށް ނަން ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލަހައްޓަވައިފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމަށް ޖިނާހު ކެމްޕޭން ފަށައިފި

މާލީ ދާއިރާގެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް ބީއެމްއެލް ލައިޓަށް ލިބިއްޖެ

އައިޓީ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާ "އިންކިއުބޭޓާ ސެންޓަރެއް" ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކުރަނީ

އައިޓީ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާ "އިންކިއުބޭޓާ ސެންޓަރެއް" ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކުރަނީ