މެމްބަރު ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބަލަން އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮމިޓީތައް ހުއްޓުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން މެމްބަރު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

މާފަރު ކައުންސިލަރަކު މެމްބަރު ކަމަށް ޝަރުތުހަމަނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ކޮމެޓީގައި "އިއްޒަތްތެރި" މެމްބަރު ކިޔުމާ މެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމެޓީއެއްގައި މެމްބަރެއްގެ ނަން އިއްވައިފި

މެމްބަރު ނަޝީދަކީ، އިންވެސްޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ބިރެއް: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހާޒިރީގެ ފުލަށް މީދޫ މެމްބަރު ސިޔާމް

ޑރ. މަޖީދަށް ވޯޓު ދެވުނީ އޮޅިގެން، މައާފަށް އެދެން: މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް

ޑރ. މަޖީދަށް ވޯޓު ދެވުނީ އޮޅިގެން، މައާފަށް އެދެން: މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް