އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލަހައްޓަވައިފި

ޕީއައިސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓެރަރިޒަމް ދައުވާގެ ދިފާއިގައި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް މެމްބަރު މޯޑަށް ފުރުސަތު ދީފި

މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް މެމްބަރު މޯޑަށް ފުރުސަތު ދީފި

ސަން އައިލެންޑްގެ ޖީއެމްއަކަށް ކެލާ މެމްބަރު ޑރ. މައުސޫމް

ސަން އައިލެންޑްގެ ޖީއެމްއަކަށް ކެލާ މެމްބަރު ޑރ. މައުސޫމް

ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރަން މެމްބަރު ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

މެމްބަރު ނަޝީދު ޔާމިނަށް ތާއިދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފި