އެމްއެމްއޭއިން 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް އާ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނ. މެމްބަރު ޔާމީން ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ: ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލިހުން ތ. މެމްބަރު އަފީފު ކަނޑައަޅައިފި

މާލޭ މެމްބަރު ޝިހާބު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ރައީސްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ސަލީމާއި މަހުލޫފު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ މެމްބަރު އިމާދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް ޅ. މެންބަރު ހުސެއިން އިބްރާހިމް އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ކުރައްވައިފި

29 މެމްބަރުން އުނިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު ޖަލްސާގައި ނެތުމުން މައްސަލަ އެޖެންޑާއިން ނަންގަވައިފި

އަބްދުއްރަޝީދު ހުސެއިންގެ ބަދަލުގައި ރައީސްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑީއާރްޕީގެ އިމާދު ސޯލިހު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މުސާރަ ދެން ބޭނުމެއް ނޫން: މާލޭ މެމްބަރު ނަޝީދު

ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މ. މެމްބަރު ޝަފީގު ދުއްވާ ސައިކަލު އަންދާލައިފި

އެމް.އެމް.އޭގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އެމްއެމްއޭގެ ބޯޑް މެމްބަރު އަދި މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިންއެފެއާޒް އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި