އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރިސޯޓު ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމެއް ނޫން: މެމްބަރު ނަޝީދު

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީގެ އާންމު މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލާން މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި

ލަތީފާ ގާސިމް ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ލަތީފާއާ އެކު ހަތަރު ބޭފުޅަކު ޖޭއެސްސީއަށް ކުރިމަތިލައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް މެމްބަރު މުސްތަފާ ކާޑުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެއްވައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް މެމްބަރު މުސްތަފާ ކާޑުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެއްވައިފި

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް މެމްބަރު މުސްތަފާ ކާޑުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެއްވައިފި

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލިބެ ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު އަލީ މުހައްމަދު ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި