މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލްހާނާއި ގަފޫރު އެމްޑީޕީ އަށް

ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބު ޒައީމް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ތޮއްޑޫ މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު ނިންމަވައިފި

މ. މެމްބަރު ނާޒިމްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެ ފާސްކޮށް، ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފި

އެމްއެމްއޭއިން 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް އާ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނ. މެމްބަރު ޔާމީން ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ: ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލިހުން ތ. މެމްބަރު އަފީފު ކަނޑައަޅައިފި

މާލޭ މެމްބަރު ޝިހާބު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ރައީސްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ސަލީމާއި މަހުލޫފު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ މެމްބަރު އިމާދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް ޅ. މެންބަރު ހުސެއިން އިބްރާހިމް އަބުރުގެ ދައުވާއެއް ކުރައްވައިފި

29 މެމްބަރުން އުނިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު ޖަލްސާގައި ނެތުމުން މައްސަލަ އެޖެންޑާއިން ނަންގަވައިފި

އަބްދުއްރަޝީދު ހުސެއިންގެ ބަދަލުގައި ރައީސްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑީއާރްޕީގެ އިމާދު ސޯލިހު އައްޔަންކުރައްވައިފި