ކުރީގެ މެމްބަރު މުޖުތާޒް، ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް

ކުރީގެ މެމްބަރު މުޖުތާޒް، ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް

ކުރީގެ މެމްބަރު މުޖުތާޒް، ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބިލްތައް އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ގޮވާލައްވައިފި

އިންސާފަށް އެދި އަމިއްލަ މެމްބަރު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް!

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާ މަސީހު ކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަލީލު ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލައިފި

މެމްބަރު އިލްހާމްގެ ގަައިގައި މީހަކު އެއްޗަކުން ޖަހައިފި