ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފުގެ މަންމަ ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

މެމްބަރު ހާމިދާއި ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް: ކައުންސިލަރ ޖެނެރަލް

ފުލުހުންވަނީ އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ފިއްތާލާފަ: މެމްބަރު އާމިރު

ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ގޭންގު ކުށާ ބެހޭ ގާނޫނަކީ "ވާތްގެއް ނެތް ބޭކާރު އެއްޗެއް" ކަމަށް މެމްބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ޕޮލިޓިކަލް ބިއުރޯގެ އިސް މެމްބަރު ލީ ޗެން ޗުން ރާއްޖެވަޑައިގެންފި