އައްޑޫ ޝަރީފުގެ އިންޒާރު ކުށްވެރި ނުކުރާހާ ހިނދަކު ތަސްމީނާއެކު ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވާނަން: މައުމޫން

ގައުމީ ޕާޓީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: މައުމޫން

ހުރާގައި ބާއްވާ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަތުމަށް މައުމޫން ނިންމަވައިފި

އާ ކޯލިޝަނާ ދޭތެރޭ މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

މައުމޫން ކުރެއްވި ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ތަސްމީންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިފައެއް ނެތް: ތަރުޖަމާން

ވަރަށް އަވަހަށް ރީނދުލުގެ އަޅުވެތިކަމުން މާލެއާއި އައްޑޫ ސަލާމަތްވާނެ: މައުމޫން

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ދައްކަނީ ރީނދޫ ކުލަ ފުހެވި ރާއްޖެ ސާފު ނޫ ކުލައަކަށް ބަދަލުވެއްޖެކަން: މައުމޫން

މައުމޫން އަލުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ގައުމުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން ޑީއާރުޕީ އަށް ވޯޓް ދިނުން ވާޖިބު ކަމަށް ޒައީމު މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވަނީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ އަނބުރާ އިޔާދަކުރުމަށްޓަކައި: މައުމޫން